ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА www.iplan.bg

 

(Общи условия)

 

 

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от www.iplan.bg информационни ресурси и услуги на потребителите на уебсайта www.iplan.bg и урежда отношенията между  СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ", със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Цар Самуил № 8 ет.1 (наричано по-долу за краткост БАЛИЗ) и всеки един от регистрираните потребители на Услугите, достъпни чрез уебсайта www.iplan.bg

 

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Дефиниции

 

Чл. 1.

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 

www.iplan.bg. е уебсайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на БАЛИЗ, които дава възможност за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи условия.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Контекстна реклама - реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната Интернет страница, визуализирана от Потребителя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин чрез използване на принципа „ключови думи”.

Мобилна версия на услугата – модифицирана версия на предоставяна от БАЛИЗ услуга, даваща възможност на абонатите и потребителите на мобилни мрежи да имат улеснен достъп и да ползват част от услугите, предмет на настоящите Общи условия, чрез ползване на услуги за достъп и пренос, предоставяни от съответните мобилни оператори чрез мобилните мрежи.

Нерегистриран потребител е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ" /БАЛИЗ/ е юридическо лице с нестопнска цел /ЮЛНЦ/ с БУЛСТАТ 831491758, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цар Самуил № 8 ет.1, тел. (+359 2 4174419), факс (+ 359 2 4160956), e-mail: support@iplan.bg, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт www.iplan.bg Услуги.

Оператор със системата е лице, което е ангажирано с техническото обслужване и поддръжката на сайта www.iplan.bg и което с приемането на настоящите Общи условия декларира, че няма да предоставя достъп на трети лица до акаунтите на потребителите. Всяко използване на системата от IP адрес извън Република България   ще се счита за неправомерно предоставен достъп на трети лица, за което всеки един от операторите със системата следва да носи отговорност съгласно типа правоотношение, в което се намира с БАЛИЗ.

Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.

Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, предоставяни посредством www.iplan.bg

Потребителско име/ е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в www.iplan.bg .

Потребителски профил/Профил на клиента е обособена част от уебсайта www.iplan.bg, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от БАЛИЗ при регистрацията и съхранявана при БАЛИЗ, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да въвежда допълнителна информация в потребителския си профил, да променя Паролата си и др. Достъп до профила на клиента следва да имат регстрирания потребител-специалист,  родителите/настойниците/попечителите на клиента като за целта БАЛИЗ изпраща данните за достъп до потребителския профил на посочен от тях адрес.

Специализиран профил е обособена част от уебсайта www.iplan.bg, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от БАЛИЗ при регистрацията и съхранявана при БАЛИЗ, като достъпът до Специализирания профил от Регистрирания потребител-специалист се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Специализираният профил дава възможност на Регистрирания потребител-специалст да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си, да въвежда допълнителна информация в потребителския профил на регистрирания потребител и др. Достъп до потребителския профил/профила на клиента от специализирания профил следва да има  единствено регистрирания потребител-специалст като за целта БАЛИЗ изпраща данните за достъп на посочен от него адрес.

Регистриран потребител е всеки Потребител със собствен Потребителски профил /създаден от него самия или с помощта на трето лице/ и регистриран да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта www.iplan.bg

Регистриран потребител-специалист е всеки потребител-специалист, извършващ консултации и/или провеждащ лечение над Регистриран потребител и имащ достъп до потребителския му профил, регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез уебсайта www.iplan.bg

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

Сървър е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Услуги, предоставяни посредством www.iplan.bg  са предоставяните на Потребителите чрез www.iplan.bg услуги и ресурси като, достъп до определени публицистични материали, възможност за персонализиране на съдържанието и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на www.iplan.bg

 

Предмет

 

Чл. 2.

БАЛИЗ предоставя на Потребителите срещу възнаграждение предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните www.iplan.bg (доколкото е приложимо) изисквания за конкретните Услуги.

Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от БАЛИЗ на Потребителя, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от БАЛИЗ като предоставяни срещу регистрация и заплащане на определена цена и оповестени на Интернет страницата www.iplan.bg като достъпни при съответния режим на ползване.

Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. БАЛИЗ не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на БАЛИЗ (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.

 

Чл. 3.

Доколкото предоставяните от БАЛИЗ Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне (срещу регистрация, срещу регистрация и заплащане или без регистрация) могат да бъдат променяни по всяко време от БАЛИЗ.

 

Чл. 4.

За да използва предоставяните от БАЛИЗ Услуги, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на www.iplan.bg  и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Всеки Потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 12 по-долу, достъпни чрез www.iplan.bg и без регистрация, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия. При регистрация на непълнолетно лице, на лице поставено под запрещение, същото декларира и съгласието на своите родители или попечител/настойник с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст или на лице поставено под запрещение, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "Потвърди", Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на БАЛИЗ чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. БАЛИЗ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Потребител на сайта www.iplan.bg, който използва Услуги, предоставяни посредством него без да се е регистрирал, изразява съгласието си с настоящите Общи условия от момента на започване ползването на Услугите, предоставяни посредством www.iplan.bg . Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес www.iplan.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Преди извършване на изявлението по ал. 2 Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

За използването на платените услуги, предоставяни от БАЛИЗ, освен регистрация на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист е необходимо и заплащане на съответна цена или абонаментна такса по един от указаните на съответната Интернет страница начини.

С регистрирането си в www.iplan.bg, заплащането на установената абонаментна такса  и придобиване качеството „Регистриран потребител“/“Регистриран потребител-специалист”, всеки потребител получава достъп до всички предлагани от БАЛИЗ платени услуги.

При попълване заявлението за регистрация в www.iplan.bg Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Регистрирания потребител, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма на БАЛИЗ данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, БАЛИЗ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист.

Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или лице, поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на БАЛИЗ и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.

Всеки Потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 12 по-долу, предоставяни посредством БАЛИЗ и без регистрация, при условията и при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

 

Потребителско име и парола

 

Чл. 5.

При регистрацията си Потребителят посочва Потребителско име и Парола за достъп до Услугите, достъпни през уебсайта www.iplan.bg. Ако Потребителското име не е вече заето, Потребителят получава Потребителското име и Паролата, които е заявил. В случай, че избраното Потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг Регистриран потребител/Регистриран потребител-специалист.

Потребителското име, с което Потребител е регистриран в www.iplan.bg  не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното Потребителско име в рамките на информационната система на БАЛИЗ за срока на действие на договора. БАЛИЗ не проверява и не носи отговорност за истинността на Потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си и отговора на тайния въпрос и да уведомява незабавно БАЛИЗ в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата.

 

Сключване на договора

 

Чл. 6.

Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез факс и електронна поща.

След сключване на договора с Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист БАЛИЗ незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2 като изпраща съобщение до посочената от него електронна пощенска кутия, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с БАЛИЗ и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.

В случаите, когато за ползването на конкретна услуга на съответната Интернет страница се изисква плащане на определена цена, Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист прави конкретна заявка за активиране на съответната услуга от БАЛИЗ на базата на сключения договор между страните.

По заявките за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия. Конкретните условия за предоставяне на всяка платена услуга са описани на съответната Интернет страница в www.iplan.bg

При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената/абонаментната такса за ползване на съответната услуга.

 

Приложно поле

 

Чл. 7. Настоящите Общи условия не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила.

 

Изменение на Общите условия

 

Чл. 8.

Доколкото предоставяните от БАЛИЗ Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от БАЛИЗ.

 

При извършване на промени в настоящите Общи условия, БАЛИЗ довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в www.iplan.bg и/или чрез публикуване на съобщение в Потребителския профил на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. БАЛИЗ предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.

Ако в рамките на срока по ал. 2 Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Ако Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява в срок от 1 (един) месец от получаване на изявлението за отхвърляне.

 

 

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

 

 

Чл. 9.

Безплатни Услуги са Услугите, предоставяни на Потребители от БАЛИЗ чрез уебсайта www.iplan.bg, за достъп до които е достатъчно единствено посещение на сайта  www.iplan.bg и запознаване с общодостъпната база данни.

БАЛИЗ не носи отговорност за изтриване, връщане или неполучаване на съобщения или друга информация, поради ограниченото дисково пространство.

Дисковото пространство, предоставяно на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист за съхраняване на файлове е ограничено.

 

Платени Услуги, предоставяни посредством www.iplan.bg

 

Чл. 10.

Платените Услуги, предоставяни от БАЛИЗ чрез www.iplan.bg, са Услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист и заплащане на цената на съответната услуга.

Според срока на валидност на активираната услуга БАЛИЗ предлага следните видове платени Услуги:

Услуги с еднократно активиране (активационни Услуги), до които след първоначалното им активиране Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист има достъп до дезактивиране или заличаване на Потребителския му профил, разваляне на договора или неговото прекратяване съобразно настоящите Общи условия;

абонаментни Услуги, достъпът, до които се осъществява след предплащане на съответна абонаментна такса и активирането им и се преустановява след изтичане на абонаментния период, за който е предплатен достъпът до тях;

Услуги, достъпът до които се осъществява след заплащане на съответната цена и активирането им и се преустановява след изконсумиране на предплатения от Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист пакет Услуги.

Конкретните платени Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за достъп до същите се публикуват на съответните Интернет страници на БАЛИЗ.

 

Цени и начини на плащане

 

Чл. 11.

Цените за получаване на достъп до платените Услуги са обявени на Интернет страницата www.iplan.bg и са предмет на актуализиране от страна на БАЛИЗ. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност /в случай, че такъв се дължи/. Последващо изменение в цените не засяга правата на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист може да извърши плащането на цената на услугата или абонаментната такса по всеки един от посочените в съответната Интернет страница начини. Максималният срок, за който Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист може да предплати услуга, предоставяна от БАЛИЗ чрез www.iplan.bg е, 2 години.

Цената на услугата може да бъде платена от Регистрирания потребител или от трето лице.

При наличие на договореност между Регистрирания потребител и мобилен оператор, за ползване на услугата достъп чрез мобилна мрежа до предлагани от БАЛИЗ мобилни версии на предоставяните Услуги, Регистрираният потребител заплаща на мобилния оператор абонаментна такса, съгласно ценовата му листа и по договорения с него начин. БАЛИЗ не е страна по договора между Регистрирания потребител и мобилния оператор и не носи отговорност за изпълнение на задълженията помежду им. При използване на услугата в роуминг, Регистрирания потребител може да дължи заплащане допълнително и на цени и такси за пренос, в съответствие с тарифите на съответния оператор.

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Права и задължения на БАЛИЗ

 

Чл. 13.

БАЛИЗ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите - предмет на настоящите Общи условия.

БАЛИЗ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин, включително и съдържанието на файловете, съхранени на сървъра му или предоставени на други лица от Потребителя при ползване на Услугите предоставяни посредством www.iplan.bg

БАЛИЗ има право да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист или да изтрие цялото съдържание в него при неизползването им в продължение на 180 (сто и осемдесет) дни след последното влизане в съответния Потребителски профил, но не преди датата на изтичане на последния предплатен от Регистрирания потребител абонаментен период или изконсумиране на предплатения пакет Услуги при ползване на платените Услуги по чл. 10 от настоящите Общи условия.

БАЛИЗ има правото да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител и в случай, че Регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на БАЛИЗ върху съдържащите се на уебсайта www.iplan.bg елементи - обекти на интелектуална собственост.

 

Чл. 14.

БАЛИЗ има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайта www.iplan.bg, както и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук.

БАЛИЗ може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в www.iplan.bg за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.

БАЛИЗ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от БАЛИЗ.

БАЛИЗ няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя, посредством ползването на Услугите или от страна на трети лица, на които Потребителят е дал достъп до съхранените от него на сървъри на БАЛИЗ файлове.

 

Чл. 15.

БАЛИЗ си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез www.iplan.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в Интернет страницата www.iplan.bg и/или в Потребителския профил на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист.

При прекратяване предоставянето на безплатна услуга или на услуга по чл. 10, ал. 2, т. 1 срокът на предизвестието е 90 (деветдесет) дни.

В случаите на преустановяване предоставянето на абонаментна услуга по чл. 10, ал. 2, т. 2, БАЛИЗ поддържа услугата достъпна за Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист до изтичане на предплатения абонаментен период. В случай, че Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист не е изконсумирал предплатения пакет Услуги в срок БАЛИЗ възстановява на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист неизползваната част от цената.

 

Чл. 16.

БАЛИЗ има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист до услугата, когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

БАЛИЗ има право, но не и задължение по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или премахва съхранените от Регистрирания потребител/Регистрирания потребител-специалист на сървъри на БАЛИЗ файлове, когато съдържанието на същите противоречи на предвидени в настоящите Общи условия изисквания и/или по преценка на БАЛИЗ – на повелителни норми на закона.

 

Права и задължения на Потребителя

 

Чл. 17.

Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством www.iplan.bg при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от БАЛИЗ за всеки отделен вид услуга. За да може да ползва Услугите, Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист, следва да въведе Потребителското си име и Парола. Нерегистрираният потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 12 по-горе и без въвеждане на Потребителско име и Парола, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

 

Чл. 18.

Регистрираният потребител/Регистрираният потребител-специалист има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

 

Чл. 19.

Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от БАЛИЗ, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от БАЛИЗ и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

 

Чл. 20.

Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от БАЛИЗ Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

 

Чл. 21.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайтовете www.iplan.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на БАЛИЗ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на БАЛИЗ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е БАЛИЗ или трето лице.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на БАЛИЗ, Потребителят дължи на БАЛИЗ неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава БАЛИЗ от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от БАЛИЗ Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра на БАЛИЗ, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

 

 

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от БАЛИЗ;

д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;

е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

При неспазване изискванията на гореописаните условия, БАЛИЗ има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, БАЛИЗ има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

Чл. 22.

Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от БАЛИЗ Услуги:

да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

да уведомява незабавно БАЛИЗ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите ("denial of service");

да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта www.iplan.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 

Чл. 23.

Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта www.iplan.bg

 

Отговорност. Органичаване на отговорността

 

Чл. 24.

БАЛИЗ полага грижи информацията в www.iplan.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта www.iplan.bg (доколкото е приложимо). БАЛИЗ няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъ<